Witamy w sklepie Canon Store

Witamy w sklepie Canon Store

Canon 3 items w twoim koszyku

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Opróżnij koszyk

W tej chwili nie masz żadnych przedmiotów w koszyku.

RECYKLING –ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I BATERIE

Poniżej wyszczególnione dyrektywy europejskie w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i w sprawie baterii i akumulatorów, a także stosowne ustawodawstwo krajowe mają na celu promowanie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/56/UE w sprawie baterii i akumulatorów

• Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

ZAPOBIEGANIE NEGATYWNEMU WPŁYWOWI NA ŚRODOWISKO

Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów łącznie z innymi odpadami komunalnymi, o czym informuje symbol przekreślonego kosza na śmieci, umieszczony na sprzęcie.

Battery Symbol Directive Symbol

Jeśli pod symbolem kosza widnieje symbol chemiczny, to zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii i akumulatorów oznacza to, że w baterii lub akumulatorze występuje metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni próg określony w tej dyrektywie.

Obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie i bateriach może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie dla zdrowia ludzi. Gospodarstwo domowe pełni istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu poprzez przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu.

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Najbardziej ekologicznym sposobem pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego jest przekazanie go do najbliższego punktu zbiórki.

Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć na stronie internetowej swojej gminy (Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) oraz w bazie danych o odpadach BDO.

Ponadto małe sprzęty elektryczne mogą zostać przekazane do wielkopowierzchniowych sklepów, prowadzących sprzedaż sprzętu RTV/AGD, ponieważ sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca, dostarczając klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać w następujący sposób: mailowo na adres store.pl@cc.canon-europe.com lub telefonicznie pod numerem +48 22 583 4307.

ZBIÓRKA ŻUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW

Zgodnie z Ustawą o bateriach i akumulatorach sklepy o powierzchni handlowej powyżej 25m2, a także hurtownie, mające w swojej ofercie baterie i akumulatory mają obowiązek nieodpłatnego przyjmowania zużytych ogniw. Sprzedawca jest zobowiązany udostępnić pojemnik na zużyte baterie, a następnie przekazać je do odpowiednich punktów zbierania i recyklingu baterii i akumulatorów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Firma Canon Europa N.V. jest zarejestrowana jako producent sprzętu elektronicznego w Wielkiej Brytanii pod numerem WEE/AD5687ST.